CherryK Music

Location
Hong Kong
About
CherryK Music是一個三人組合。Cherry負責主音及saxophone,Sum負責結他及編曲,Anthony負責keyboard。三人都受過正統音樂訓練,曾在演藝/中文大學研習音樂,音樂知識十分豐富,亦在多所中小學擔任音樂導師。他們近年在一些不同的酒店/塲地做駐埸樂隊,亦在宴會作表演樂隊,演出經驗十分豐富。歌曲風格甚廣,特別善長演唱一些抒情懷舊歌曲,備受歡迎。

(quoted from gig details)

 

Past Gigs

3 Jul 2020 (Fri) 7:15PM - 9:15PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

CherryK Music at CmOn Kitchen & Music

27 Jun 2020 (Sat) 7:00PM - 9:30PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

12 Mar 2020 (Thu) 7:15PM - 9:15PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

CherryK Music at CmOn Kitchen & Music

20 Feb 2020 (Thu) 7:00PM - 9:30PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

CherryK Music at CmOn Kitchen & Music

13 Feb 2020 (Thu) 7:00PM - 9:30PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

CherryK Music at CmOn Kitchen & Music

8 Feb 2020 (Sat) 7:00PM - 9:30PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

CherryK Music at CmOn Kitchen & Music

30 Jan 2020 (Thu) 7:00PM - 9:30PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

CherryK Music at CmOn Kitchen & Music

23 Jan 2020 (Thu) 7:00PM - 9:30PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

CherryK Music at CmOn Kitchen & Music

9 Jan 2020 (Thu) 7:00PM - 9:30PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong

4 Jan 2020 (Sat) 7:15PM - 9:15PM

Venue: 
CmOn 柴門西餐廳
24 Lee Chung Street, 6/F., E-Trade Plaza, Chai Wan, Hong Kong