G/F, Times Square

Address
1 Matheson St, Causeway Bay, Hong Kong

 

Past Gigs

City Echo

28 Sep 2018 (Fri) 7:00PM - 11:00PM

Performing: Red House, Emily Chun 秦馨敏, Men in Crime

City Echo

21 Sep 2018 (Fri) 7:00PM - 11:00PM

Performing: 蔡可汶 Maggie Tsoi (阿蚊), Yuki Tung 童靖文, 劉柏希, Winka Chan 陳泳伽

City Echo

14 Sep 2018 (Fri) 7:00PM - 11:00PM

Performing: jamistry, 吳林峰 Ng Lin Fung, 胖胖樂團

City Echo

7 Sep 2018 (Fri) 7:00PM - 11:00PM

Performing: Gordon Ho 何景𤋮, Siu Yuen 楊智遠

City Echo

31 Aug 2018 (Fri) 7:00PM - 11:00PM

Performing: Siu Yuen 楊智遠, 蔡倩雯 candy, 吳枳龍 nathan